Algemene Voorwaarden

Verkoper

3DB
Domentveldstraat 41
1790 Affligem

Telefoon: +32 (0)479 98 99 42
Email: mark@3db.be

Ondernemingsnummer: BE 895.901.007
RPR: Brussel

Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze Algemene Voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs waarbij de bewijslast exclusief rust op degene die zich er op beroept. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

De Verkoper behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van de Verkoper en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Informatie en overeenkomsten

De Verkoper besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgend de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat en andere kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
De ontbinding van het contract kan door de Verkoper worden nagestreefd in geval van het niet-naleven door de Koper van zijn essentiële verplichtingen, in geval van collectieve schuldenregeling, opschorting van betaling, beslag op goederen van de Koper, ed. zoals hieronder wordt beschreven.

Levering

De Verkoper kan de bestelling enkel verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden.
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat (België, Nederland). De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper. De Verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten van de Koper.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

Indien er binnen de 14 dagen na levering geen melding wordt gemaakt van een verkeerde levering, is de Verkoper gerechtigd de prijs van geleverde goederen aan te rekenen aan de Koper.

De aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend voor de Verkoper, tenzij deze een optie en geldigheidstermijn bevatten dewelke uitdrukkelijk door de Verkoper bepaald is.

Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Van het voorgaande kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke geschreven voorafgaande overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behoudt de Verkoper zich het recht de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Voor de eigendomsovergang als in het vorige lid bedoeld is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen in bewaring te geven, te wijzigen, te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, dan wel anderszins hierover te beschikken.

Risico

Het risico met betrekking tot de goederen gaat evenwel onmiddellijk over op het ogenblik van de verkoop.

Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons per aangetekend schrijven toe te komen binnen 14 dagen na levering. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit dat bij levering kon worden vastgesteld.

Dit schrijven bevat bovendien een nauwkeurige omschrijving van de klacht. Na die tijd vervalt iedere aanspraak van de Koper terzake, tenzij deze kan aantonen dat het gebrek niet binnen 14 dagen gekend was. In dit geval moet de Koper de klacht per aangetekend schrijven kenbaar maken binnen de 8 dagen na de kennisname van het gebrek, met een nauwkeurige omschrijving van de klacht en met vermelding van het tijdstip waarop hij daarvan kennis heeft gekregen.

Daarnaast moet binnen die week ook het nodige worden gedaan teneinde dit gebrek tegensprekelijk te laten vaststellen binnen de kortst mogelijke termijnen, kosten hiervan zijn ten laste van de Koper. De Verkoper engageert zich om deze vaststellingen te aanvaarden en bij te wonen mits :
a. Zij daar tijdig (uiterlijk 48 uur voor de expertise) en per mail of aangetekend schrijven van in kennis gesteld wordt.
b. Er beroep wordt gedaan op een erkend gerechtsdeskundige.

De Koper is verplicht deze minnelijke geschillenregeling te volgen en te doorlopen alvorens deze zich op ontvankelijke wijze kan wenden tot een rechtbank.

De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Geen enkele klacht, op grond van welke titel ook, verleent de Koper de bevoegdheid om de betaling van het gehele aankoopbedrag, zelfs niet van een gedeelte ervan, te schorsen of uit te stellen.

De Verkoper is niet verplicht tot vergoeding van rechtstreekse of onrechtstreekse geleden schade, tenzij er sprake is van kwade opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, die binnen de voorwaarden van de tussen partijen geldende overeenkomst ten laste kan gelegd worden van de Verkoper, is in elk geval beperkt tot een vergoeding waarvan het bedrag gelijk is aan maximaal 50% van de door klant gevraagde diensten en goederen.

De Verkoper kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de geleverde kwaliteit van de producten. Indien derhalve het bekomen resultaat van het gebruik van de gekochte goederen niet overeenstemt met het gewenste resultaat van de koper, kan dit niet aan de Verkoper verweten worden.

Tevens zal de Koper de Verkoper integraal vrijwaren tegen alle claims, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op de door haar geleverde diensten en goederen.

Ten slotte zal de Koper de Verkoper integraal vergoeden van elke schade die de Verkoper zou lijden door het niet respecteren van de verbintenissen van de koper, aangegaan onder deze algemene voorwaarden.

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van een motief en zonder betaling van een boete de aankoop te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument de onderneming via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per e-mail of per post) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (download hier), maar is hiertoe niet verplicht. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers.

Conform de wet van 30 december 2013, kan de consument in volgende gevallen geen beroep doen op het herroepingsrecht.

De belangrijkste hieronder zijn:

  • goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben
  • goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden
  • goederen te snel kunnen bederven of verouderen
  • audio- en video-opnamen of software waarvan de verzegeling verbroken werd
  • dagbladen, tijdschriften en magazines

Sale en outlet items kunnen niet worden geretourneerd.

Het herroepingsrecht is natuurlijk maar geldig voorzover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 10 werkdagen nadat de consument de onderneming op de hoogte gebracht heeft dat hij wil verzaken aan zijn aankoop.

Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in ongebruikte toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van het ordernummer. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.

De consument moet zelf de retour verzendingskosten betalen. De terugbetaling zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van de retour door de onderneming, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de consument effectief betaalde bedrag voor de goederen (transportkosten van het initiële order noch van de retour-zending, zullen worden terugbetaald). Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.

Overmacht

Toeval of overmacht geeft de Verkoper het recht gedeeltelijk of volledig de uitvoering van het hele of een deel van het contract op te schorten, zonder om het even welk soort vergoeding. De Verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen oorlog, mobilisatie, staat van belegering, opstand, onlusten op de openbare weg, blokkades, contingentering, gedeeltelijke of algemene stakingen -van sociale, politieke of andere oorsprong-legale of wilde, lock-out, epidemie, staat van quarantaine, slechte weersomstandigheden -die al dan niet worden beschouwd als nationale ramp-, brand, explosie, overstroming, vernieling van machines, in België of in het buitenland, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
De prijzen zijn exclusief leveringskosten, deze worden duidelijk apart aan de Koper meegedeeld.

Standaard krijgt een klant een kasticket. Een factuur is verkrijgbaar op aanvraag.

Gepersonaliseerde artikels worden pas in productie genomen na ontvangst van de volledige betaling.

De Verkoper houdt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen. De bestellingen zijn betaalbaar op onze zetel, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op het kasticket vermeld.

Elke klacht betreffende de bestellingen dient, om ontvankelijk te zijn gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen de drie dagen na ontvangst van het kasticket en vermag de betaling opschorten, conform de Belgische rechtspraak.
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10 % per jaar op het openstaande saldo, dan wel de intrest zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5 WBBH (Wetboek der bestrijding van de betalingsachterstallen in handelstransacties) indien deze hoger ligt.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 10 % ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 100,00 en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 WBBH.

In geval van annulering van de opdracht is de opdrachtgever gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op de contractprijs, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is en/of verschuldigd is aan de toeleveranciers van de Verkoper.

De aanvaarding van betalingstermijnen door 3DB brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierboven vermelde intresten en vergoedingen.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De Verkoper is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

Elke laattijdige betaling of nakoming van één van de essentiële verplichtingen van de Koper maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen kastickets onmiddellijk opeisbaar.

De Verkoper behoud zich het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een bestelling op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande eerdere aangegane overeenkomsten en onverminderd enig ander echt dat de Verkoper kan laten gelden.

Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van vanwege de Verkoper om later op deze tekortkoming te beroepen.

Ontbinding door de Koper

De ontbinding van onderhavig contract door de Koper voor om het even welke reden brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee:

a. de onmiddellijke teruggave, op kosten van de contractant, van de geleverde en nog niet verbruikte goederen, terwijl de contractant ons de mogelijkheid verzekert en ons machtigt de goederen onmiddellijk te laten afhalen en hiervoor toelating verleent elke plaats waar de goederen zich bevinden, binnen te gaan;
b. de verplichting van de contractant om ons te vergoeden voor elke voorzienbare of onvoorzienbare schade door ons geleden om reden van of ten gevolge van de ontbinding.
c. De ontbinding van het contract kan door ons worden nagestreefd in geval van niet naleven door de contractant van zijn essentiële verplichtingen, in geval van faillissement, neerleggen van verzoek tot concordaat, opschorting van betaling, beslag op onze goederen.

Persoonsgegevens

Door te bestellen via internet op een website van de Verkoper, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en kastickets, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De Verkoper zal de gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten alle tijden het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mails, back-ups,…).

Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten. In dit geval zullen partijen ervoor zorgen de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule, die binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft als deze die nietig werd verklaard.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.